Informacje prawne

Kierownik witryny

Balsan Moquette
2, Corbilly
F36330 ARTHON
Tél. : +33 2 54 29 16 00
Fax : +33 2 54 36 37 40

Dyrektor publikacji
Christophe POUILLE

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Przyjmuje się, że każdy kupujący zapoznał się i zaakceptował poniższe ogólne warunki sprzedaży oraz że przestrzega ich postanowień:


1°           Zamówienia
Otrzymane zamówienia stają się wiążące dopiero po akceptacji przez sprzedającego.
Zamówienia podlegają, bez zastrzeżeń ani warunków, niniejszym „ogólnym warunkom sprzedaży” oraz ogólnym warunkom technicznym i w przypadku zastrzeżeń ze strony klienta, mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi umowami w formie ustnej lub pisemnej. Akceptacja zamówienia powoduje, że sprzedaż staje się wiążąca. Anulowanie zamówienia przez klienta z przyczyn innych, niż siła wyższa, powoduje naliczenie pełnej opłaty z tytułu zamówienia.

W przypadku produkcji specjalnych wyrobów, Balsan może zastosować co do zamówionych ilości tolerancję wynikającą z charakterystyki technicznej.

Z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń umownych z klientem, Balsan może dostarczyć wykładziny pochodzące z różnych barwień. W takim przypadku poszczególne odmiany barwień zostaną wyszczególnione w dokumentach handlowych.

W ramach konkretnej produkcji Balsan nie może zagwarantować ścisłego przestrzegania wymaganych długości rolek.

Każde zamówienie na produkty tekstylne o wartości 300 EURO netto wiążę się z ryczałtową dopłatą w wysokości 30 EURO netto.

2°           Dostawa – Przejście ryzyka

Warunki dostawy towarów zostaną doprecyzowane podczas potwierdzania zamówienia.
Transport zamówionych towarów odbywa się na ryzyko odbiorcy, do którego należy poczynienie u przewoźnika stosownych zastrzeżeń w przypadku uszkodzeń lub braków. Do odbiorcy należy również potwierdzenie swoich zastrzeżeń u przewoźnika za pomocą dokumentu pozasądowego lub pisma przesłanego za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru w ciągu trzech dni od daty odbioru towarów.

Zasady franco dotyczą dostawy standardowej na adres zleceniodawcy. Specjalne zapotrzebowanie, które może być zaspokojone, zostanie najpierw przeanalizowane przez nasz dział transportu i może wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie klienta.
W przypadku dostawy na adres osoby trzeciej, powodującej powstanie dodatkowego kosztu, opłaty za dodatkowy transport zostaną przerzucone na klienta.

Domniemywa się, że przyjęcie dostawy bez zastrzeżeń ze strony klienta oznacza zgodność dostawy z zamówieniem i zrzeczenie się klienta wszelkich roszczeń co do dostawy.
Zwrot towarów może nastąpić tylko za wyraźną zgodą sprzedającego.
Zwrot towarów możliwy jest tylko w postaci pełnej palety lub pełnej rolki wykładziny. Od ceny netto towaru odliczany jest rabat w wysokości 20%, zaś koszty transportu w obie strony ponosi klient.

Każde zamówienie poniżej kwoty 180,00 EUR netto wiąże się z naliczeniem zryczałtowanej opłaty dodatkowej w wysokości 15,25 EUR netto.

3°           Terminy dostawy
Terminy dostawy są podawane orientacyjnie.
Jakiekolwiek ewentualne opóźnienie nie daje klientowi prawa ani do rozwiązania umowy, ani do odmowy przyjęcia towarów.
Ewentualne opóźnienie, o ile nie jest umyślne, nie daje prawa do żądania odszkodowania.

W przypadku przesunięcia daty dostawy na wniosek klienta, kiedy przesunięcie daty wynosi ponad miesiąc, cena sprzedaży może ulec zmianie w razie zmian w cenniku, jak również doliczone mogą zostać koszty przechowywania w wysokości 5% wartości zamówienia miesięcznie.

 4°          Siła wyższa
W razie braku lub opóźnienia dostawy z powodu siły wyższej (strajku, pożaru, zalania, wypadku, itp.) stanowiącej przeszkodę w realizacji dostawy, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z mocy prawa, bez prawa do żądania odszkodowania.

5°           Warunki układania i konserwacji
Warunki układania i konserwacji naszych produktów są kluczowe dla zachowania dobrych parametrów naszych wykładzin i dla uwzględnienia ewentualnych reklamacji.

Te warunki układania i konserwacji muszą być zgodne z DTU 53-1, norma NF P 62-202
Informacje o tych warunkach dostępne są na żądanie w siedzibie Balsan lub na naszej stronie internetowej, zaś Klient Balsan jest zobowiązany przekazać je użytkownikowi końcowemu pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.
Nieprzestrzeganie warunków układania i konserwacji towarów zwalnia BALSAN z wszelkiej odpowiedzialności.

6°           Reklamacje
Mogą zostać zaobserwowane zjawiska optyczne związane ze zmianą kierunku układania się runa wykładziny – są one związane z naturalną zmiennością materiału. Nie stanowią one wady wpływającej na produkt, ani podstawy do rozwiązania umowy sprzedaży, jeżeli nie wpływają one na żywotność ani właściwości samoistne i funkcjonalne wykładzin podłogowych i nie sprawiają, że są one nieprzydatne do zamierzonego użytku.
W przypadku wady widocznej na produkcie przed jego ułożeniem lub w trakcie układania, należy natychmiast – przed przycinaniem i podklejeniem wykładziny - poinformować Serwis Posprzedażowy Balsan.

W przeciwnym wypadku reklamacja nie zostanie uwzględniona.

Reklamacja nie zostanie uwzględniona także w poniższych przypadkach:

  • uszkodzeń spowodowanych wypadkami, pożarami, powodziami, niedbalstwem w czasie transportu, magazynowania, czynności manipulacyjnych przed i po ułożeniu towarów (wszelkie wypadki powodujące odpowiedzialność osób trzecich),
  • niewłaściwych warunków użytkowania, w szczególności ułożenia na podgrzewanych powierzchniach, których temperatura przekracza 40° oraz używania na zewnątrz budynków,
  • uszkodzeń spowodowanych przez przedmioty tnące lub ścierające, chemiczne produkty utleniające, barwniki lub nadpalenia,
  • zjawisk cieniowania (shading) właściwych dla wszystkich wykładzin podłogowych z ciętym runem,
  • uszkodzeń jakiegokolwiek rodzaju, spowodowanych niewłaściwą płaskością podłóg, wadliwym ułożeniem wykładziny lub przez zewnętrzne czynniki, niezabezpieczone czy niedostosowane do wykładziny meble lub inne przedmioty, brak konserwacji lub niewłaściwą konserwację w stosunku do obsługiwanego obciążenia,
  • sposobu podziału całkowitej zamówionej ilości towaru na rolki (w zakresie ilości i/lub ciężaru rolek),
  • przebarwień związanych z celowym lub przypadkowym wystawieniem wykładzin na działanie produktów chemicznych niezgodnych z naszymi zaleceniami dot. konserwacji,
  •  problemów z zapachem, związanych z klejeniem, jeżeli produkty używane do konserwacji nie są zgodne z naszymi zaleceniami co do układania,
  • uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem warunków układania i konserwacji,
  • uszkodzeń związanych z nieodpowiednimi właściwościami użytkowania wykładziny i ograniczeniami lokalu, w którym jest ona ułożona.

7°           Cena
Nasze ceny są niezmienne i ostateczne w przypadku dostawy w ciągu 30 dni.
Nasze ceny mogą jednak ulec zmianie w przypadku terminu dostawy przekraczającego 30 dni, niezależnie od przyczyny. Ceny są naliczane na podstawie taryfy obowiązującej w dniu dostawy.

8°           Warunki płatności
Nasze faktury są płatne w terminie maksymalnie 30 dni od daty wystawienia faktury, bez upustu, z wyjątkiem odmiennych ustaleń zaakceptowanych w formie pisemnej przez Balsan. Zapłata zaliczki przez klienta nie daje prawa do żądania upustu.
Od klienta, który nie posiada ubezpieczenia kredytu kupieckiego, wymagana jest zapłata całości ceny w momencie zamówienia.
W przypadku wystawienia weksli z uzgodnionym terminem, klient zobowiązany jest zaakceptować je najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania.

9°           Sankcje – Klauzula karna – Zapadnięcie terminu płatności
Każde opóźnienie płatności, bez uzyskania naszej uprzedniej zgody, daje nam prawo do zawieszenia lub anulowania zlecenia w toku, bez uszczerbku dla innych roszczeń.
Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości trzykrotności stawki odsetek ustawowych obowiązującej w dniu wystawienia faktury oraz zryczałtowanej opłaty w wysokości 40 EUR - rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (artykuł L 441-6 i D 441-5 francuskiego Kodeksu Handlowego).

Poza odsetkami za zwłokę, zastrzegamy sobie prawo do żądania zapłaty odszkodowania w wysokości 15 % kwoty brutto nieuregulowanej płatności, bez uszczerbku dla ewentualnych, dalej idących rozstrzygnięć sądu i konieczności zapłaty kosztów sądowych.
Niewykupienie weksla w terminie wykupu spowoduje zapadnięcie terminu płatności dla wszystkich nieuregulowanych płatności, bez potrzeby formułowania uprzedniego wezwania do zapłaty.
Podobnie w przypadku odmowy akceptu weksla trasowanego lub innego rodzaju papierów wartościowych.

10°         Pogorszenie sytuacji klienta

Jeżeli sytuacja finansowa kupującego ulegnie pogorszeniu, zastrzegamy sobie prawo, nawet po częściowym zrealizowaniu zamówienia, do wymagania od kupującego gwarancji, które uznamy za stosowne w odniesieniu do prawidłowego wykonania podjętych przez kupującego zobowiązań. W razie odmowy przedstawienia takich gwarancji, zastrzegamy sobie prawo do częściowego albo całkowitego rozwiązania umowy z mocy prawa.

11°         Klauzula rozwiązująca–Rozwiązanie umowy z mocy prawa
W przypadku niezapłacenia ceny w umówionym terminie lub w przypadku bezskutecznego upływu ośmiu dni od pierwszego wezwania do zapłaty, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z mocy prawa, chyba, że Balsan postanowi inaczej.
To postanowienie będzie miało zastosowanie za każdym razem, kiedy tak zdecyduje Balsan, bez uszczerbku dla skutków klauzuli zastrzeżenia własności ani wcześniej wspomnianych postanowień dotyczących zapadnięcia terminu płatności, prawa do żądania odszkodowania z tytułów wskazanych w umowie oraz prawa żądania zapłaty odsetek za zwłokę, niezależnie od konsekwencji prawnych i finansowych ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

12°         Prawa własności przemysłowej

Wszystkie wzory użytkowe (rysunki, modele) i znaki towarowe Balsan są jego wyłączną własnością. W związku z powyższym, kopiowanie lub korzystanie z całości lub części naszych wzorów użytkowych lub znaków towarowych bez naszej uprzedniej zgody jest surowo zakazane. Produkcja towarów niestandardowych wymaga odrębnej umowy między sprzedającym i kupującym.

13°.       Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przedmiotu niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Kupujący i BALSAN są administratorami danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Kupujący powinien poinformować swoich pracowników, że ich dane osobowe mogą być przetwarzane przez strony trzecie, takie jak BALSAN, w kontekście realizacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez BALSAN odbywa się

zgodnie z „Ogólną polityką ochrony danych BALSAN“ i RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat celów i sposobu, w jaki BALSAN przetwarza dane osobowe pracowników kupującego, zapoznaj się z polityką prywatności na stronie internetowej.

14°         Sąd właściwy

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub jej skutków podlegają wyłącznej właściwości Sądu Gospodarczego właściwego dla naszej siedziby.
Powyższa właściwość sądu ma również zastosowanie w przypadku wielości po stronie pozwanych i w odniesieniu do wszelkich powództw, interwencji lub powództw z tytułu rękojmi lub gwarancji, również incydentalnych.
 

KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI
Przeniesienie własności sprzedanego towaru jest wprost uzależnione od zapłaty całości ceny, niezależnie od tego, że sprzedaż odbywa się w formule „od zakładu” (Ex Works).
Zastrzegamy sobie prawo skorzystania, w każdym przypadku, kiedy okaże się to konieczne, z przepisów prawa dotyczących zastrzeżenia własności towaru na rzecz sprzedającego.
Ogólne warunki sprzedaży oraz informacje dotyczące kładzenia i konserwacji wykładzin są dostępne również w 7 językach na stronie internetowej: www.balsan.com