Informacje prawne

Kierownik witryny

Balsan Moquette
2, Corbilly
F36330 ARTHON
Tél. : +33 2 54 29 16 00
Fax : +33 2 54 36 37 40

Dyrektor publikacji
Christophe POUILLE

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Przyjmuje się, że każdy kupujący zapoznał się i zaakceptował poniższe ogólne warunki sprzedaży oraz że przestrzega ich postanowień:


1°         Zamówienia
Otrzymane zamówienia stają się wiążące dopiero po akceptacji przez sprzedającego.
Zamówienia podlegają, bez zastrzeżeń ani warunków, niniejszym „ogólnym warunkom sprzedaży” oraz ogólnym warunkom technicznym i w przypadku zastrzeżeń ze strony klienta, mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi umowami w formie ustnej lub pisemnej. Akceptacja zamówienia powoduje, że sprzedaż staje się wiążąca. Anulowanie zamówienia przez klienta z przyczyn innych, niż siła wyższa, powoduje naliczenie pełnej opłaty z tytułu zamówienia.

W przypadku produkcji specjalnych wyrobów, Balsan może zastosować co do zamówionych ilości tolerancję wynikającą z charakterystyki technicznej.

Z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń umownych z klientem, Balsan może dostarczyć wykładziny pochodzące z różnych barwień. W takim przypadku poszczególne odmiany barwień zostaną wyszczególnione w dokumentach handlowych.

W ramach konkretnej produkcji Balsan nie może zagwarantować ścisłego przestrzegania wymaganych długości rolek.

Każde zamówienie na produkty tekstylne o wartości 500 EURO netto wiążę się z ryczałtową dopłatą w wysokości 35 EURO netto.

2°         Dostawa – Przejście ryzyka

Warunki dostawy towarów zostaną doprecyzowane podczas potwierdzania zamówienia.
Jednakże, towar jest dostarczany na ryzyko odbiorcy, który jest odpowiedzialny za wniesienie niezbędnych zastrzeżeń do przewoźnika przy odbiorze, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braków. Obowiązkiem odbiorcy jest również wyszczególnienie tych zastrzeżeń (szczegółowo, podając stwierdzone uszkodzenia i ich ilości) w formie dokumentu pozasądowego lub listu poleconego ZPO skierowanego do przewoźnika w ciągu trzech dni od otrzymania towaru. Zastrzeżenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Przyjęcie dostarczonego towaru bez zastrzeżeń ze strony klienta pociąga za sobą domniemanie zgodności dostawy i zrzeczenie się przez klienta wszelkich ewentualnych roszczeń.
W przypadku przesyłki opłaconej, dotyczy to standardowej dostawy na adres klienta. Szczególne potrzeby klienta mogą być zrealizowane, ale będą one analizowane wcześniej przez nasz dział transportu i mogą generować dodatkowy koszt, który powinien zostać opłacony przez klienta.

Zwrot towarów może nastąpić tylko za wyraźną zgodą sprzedającego.
Zwrot towarów możliwy jest tylko w postaci pełnej palety lub pełnej rolki wykładziny. Od ceny netto towaru

odliczany jest rabat w wysokości 30%, zaś koszty transportu w obie strony ponosi klient.

3°        Terminy dostawy
Terminy dostawy są podawane orientacyjnie.
Jakiekolwiek ewentualne opóźnienie nie daje klientowi prawa ani do rozwiązania umowy, ani do odmowy przyjęcia towarów.
Ewentualne opóźnienie, o ile nie jest umyślne, nie daje prawa do żądania odszkodowania.

W przypadku przesunięcia daty dostawy na wniosek klienta, kiedy przesunięcie daty wynosi ponad miesiąc, cena sprzedaży może ulec zmianie w razie zmian w cenniku, jak również doliczone mogą zostać koszty przechowywania w wysokości 5% wartości zamówienia miesięcznie.

 4°        Siła wyższa
W razie braku lub opóźnienia dostawy z powodu siły wyższej (strajku, pożaru, zalania, wypadku, itp.) stanowiącej przeszkodę w realizacji dostawy, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z mocy prawa, bez prawa do żądania odszkodowania.

5°        Warunki układania i konserwacji
Warunki układania i konserwacji naszych produktów są kluczowe dla zachowania dobrych parametrów naszych wykładzin i dla uwzględnienia ewentualnych reklamacji.

Warunki montażu muszą być zgodne z NF DTU 53-12, a obsługa techniczna zgodna z naszymi zaleceniami.

Informacje o tych warunkach dostępne są na żądanie w siedzibie Balsan lub na naszej stronie internetowej, zaś Klient Balsan jest zobowiązany przekazać je użytkownikowi końcowemu pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.
Nieprzestrzeganie warunków układania i konserwacji towarów zwalnia BALSAN z wszelkiej odpowiedzialności.

6°         Reklamacje
Mogą zostać zaobserwowane zjawiska optyczne związane ze zmianą kierunku układania się runa wykładziny – są one związane z naturalną zmiennością materiału. Nie stanowią one wady wpływającej na produkt, ani podstawy do rozwiązania umowy sprzedaży, jeżeli nie wpływają one na żywotność ani właściwości samoistne i funkcjonalne wykładzin podłogowych i nie sprawiają, że są one nieprzydatne do zamierzonego użytku.

Od klienta zależy sprawdzenie zgodności otrzymanego produktu ( odniesienie, kolory, ilość, wymiary ). Wdrożenie produktu niezgodnego może nie dawać prawa do wymiany lub rekompensaty.
W przypadku wady widocznej na produkcie przed jego ułożeniem lub w trakcie układania, należy natychmiast – przed przycinaniem i podklejeniem wykładziny - poinformować Serwis Posprzedażowy Balsan.

W przeciwnym wypadku reklamacja nie zostanie uwzględniona.

Reklamacja nie zostanie uwzględniona także w poniższych przypadkach:

 • uszkodzeń spowodowanych wypadkami, pożarami, powodziami, niedbalstwem w czasie transportu, magazynowania, czynności manipulacyjnych przed i po ułożeniu towarów (wszelkie wypadki powodujące odpowiedzialność osób trzecich);
 • niewłaściwych warunków użytkowania, w szczególności ułożenia na podgrzewanych powierzchniach, których temperatura przekracza 40° oraz używania na zewnątrz budynków;
 • uszkodzeń spowodowanych przez przedmioty tnące lub ścierające, chemiczne produkty utleniające, barwniki lub nadpalenia;
 • zjawisk cieniowania (shading) właściwych dla wszystkich wykładzin podłogowych z ciętym runem;
 • uszkodzeń jakiegokolwiek rodzaju, spowodowanych niewłaściwą płaskością podłóg, wadliwym ułożeniem wykładziny lub przez zewnętrzne czynniki, niezabezpieczone czy niedostosowane do wykładziny meble lub inne przedmioty, brak konserwacji lub niewłaściwą konserwację w stosunku do obsługiwanego obciążenia;
 • nieprzestrzeganie naszych warunków instalacji i konserwacji; (Dostępne na żądanie lub na naszej stronie internetowej) ;
 • sposobu podziału całkowitej zamówionej ilości towaru na rolki (w zakresie ilości i/lub ciężaru rolek);
 • przebarwień związanych z celowym lub przypadkowym wystawieniem wykładzin na działanie produktów chemicznych niezgodnych z naszymi zaleceniami dot. Konserwacji;
 •  problemów z zapachem, związanych z klejeniem, jeżeli produkty używane do konserwacji nie są zgodne z naszymi zaleceniami co do układania;
 • uszkodzeń związanych z nieodpowiednimi właściwościami użytkowania wykładziny i ograniczeniami lokalu, w którym jest ona ułożona;
 • mieszanie partii bez uprzedniej zgody firmy Balsan.
 • pierwsze uzwojenie jest normalnym zjawiskiem, które oznacza aksamit i jest odwracalne poprzez nawilżenie obszaru parą lub wodą. (Por. Balsan Technical Notebook).

7° Cena
Nasze ceny są stałe i ostateczne dla daty dostawy podanej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

Nasze ceny mogą ulec zmianie, jeśli termin dostawy zostanie opóźniony przez klienta o więcej niż 30 dni; w takim przypadku, ceny podane na fakturze mogą być zgodne ze stawką obowiązującą na dzień dostawy.

BALSAN zastrzega sobie prawo do dostosowania cen sprzedaży bez żadnych ograniczeń czasowych w przypadku nagłego wzrostu ponoszonych przez nas kosztów (surowców, energii, transportu, kursów wymiany walut itp.) oraz w przypadku „nieprzewidzianych okoliczności”, o których mowa w artykule 1195 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z artykułem R. 541-119 dekretu nr 2021-1941 z dnia 31 grudnia 2021 r. o rozszerzonej odpowiedzialności producenta za produkty i materiały budowlane w sektorze budowlanym, część kosztu jednostkowego ponoszonego przez Balsan z tytułu zarządzania odpadami jest przenoszona na nabywcę bez możliwości zmniejszenia go.

8°         Warunki płatności
Pełna płatność bez rabatu będzie wymagana w momencie składania zamówienia od każdego klienta, który nie jest objęty ubezpieczeniem kredytu lub od każdego klienta, którego zdolność kredytowa nie spełnia naszych kryteriów.

Pozostałe zamówienia są płatne bez rabatu w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

9°        Niedopełnienie obowiązku zapłaty

Wszelkie opóźnienia w płatnościach dają nam prawo do wstrzymania realizacji wszystkich zamówień lub dostaw będących w toku bez możliwości dochodzenia przez klienta jakichkolwiek odszkodowań lub rekompensat.

W przypadku nieuregulowania płatności, Klient będzie zobowiązany do zapłaty kary za opóźnienie w płatności równej stopie EBC plus 10 punktów oraz ustalonego zabezpieczenia kosztów windykacji w wysokości 40 euro (art. L 441-6 i D441-5 francuskiego kodeksu handlowego).

Oprócz kary za zwłokę, można żądać ryczałtowego odszkodowania w wysokości 15% niezapłaconej kwoty (brutto).

Zwrot niezapłaconego rachunku wekslowego powoduje przepadek terminu na wszystkie zaległe należności, bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

10°       Pogorszenie sytuacji klienta

Jeżeli sytuacja finansowa kupującego ulegnie pogorszeniu, zastrzegamy sobie prawo, nawet po częściowym zrealizowaniu zamówienia, do wymagania od kupującego gwarancji, które uznamy za stosowne w odniesieniu do prawidłowego wykonania podjętych przez kupującego zobowiązań. W razie odmowy przedstawienia takich gwarancji, zastrzegamy sobie prawo do częściowego albo całkowitego rozwiązania umowy z mocy prawa.

11°       Klauzula rozwiązująca–Rozwiązanie umowy z mocy prawa
W przypadku niezapłacenia ceny w umówionym terminie lub w przypadku bezskutecznego upływu ośmiu dni od pierwszego wezwania do zapłaty, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z mocy prawa, chyba, że Balsan postanowi inaczej.
To postanowienie będzie miało zastosowanie za każdym razem, kiedy tak zdecyduje Balsan, bez uszczerbku dla skutków klauzuli zastrzeżenia własności ani wcześniej wspomnianych postanowień dotyczących zapadnięcia terminu płatności, prawa do żądania odszkodowania z tytułów wskazanych w umowie oraz prawa żądania zapłaty odsetek za zwłokę, niezależnie od konsekwencji prawnych i finansowych ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

12°      Prawa własności przemysłowej

Wszystkie wzory użytkowe (rysunki, modele) i znaki towarowe Balsan są jego wyłączną własnością. W związku z powyższym, kopiowanie lub korzystanie z całości lub części naszych wzorów użytkowych lub znaków towarowych bez naszej uprzedniej zgody jest surowo zakazane. Produkcja towarów niestandardowych wymaga odrębnej umowy między sprzedającym i kupującym.

13°.      Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przedmiotu niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Kupujący i BALSAN są administratorami danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszych

ogólnych warunków sprzedaży. Kupujący powinien poinformować swoich pracowników, że ich dane osobowe mogą być przetwarzane przez strony trzecie, takie jak BALSAN, w kontekście realizacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez BALSAN odbywa się

zgodnie z „Ogólną polityką ochrony danych BALSAN“ i RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat celów i sposobu, w jaki BALSAN przetwarza dane osobowe pracowników kupującego, zapoznaj się z polityką prywatności na stronie internetowej.

14°       Sąd właściwy
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub jej skutków podlegają wyłącznej właściwości Sądu Gospodarczego właściwego dla naszej siedziby.
Powyższa właściwość sądu ma również zastosowanie w przypadku wielości po stronie pozwanych i w odniesieniu do wszelkich powództw, interwencji lub powództw z tytułu rękojmi lub gwarancji, również incydentalnych.

15°      Język

W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją francuską a jakąkolwiek inną wersją językową naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, wersja francuska jest nadrzędna.

 

KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI
Przeniesienie własności sprzedanego towaru jest wprost uzależnione od zapłaty całości ceny, niezależnie od tego, że sprzedaż odbywa się w formule „od zakładu” (Ex Works).
Zastrzegamy sobie prawo skorzystania, w każdym przypadku, kiedy okaże się to konieczne, z przepisów prawa dotyczących zastrzeżenia własności towaru na rzecz sprzedającego.

Ogólne warunki sprzedaży oraz informacje dotyczące kładzenia i konserwacji wykładzin są dostępne również w 7 językach na stronie internetowej: www.balsan.com